Welkom op de webpagina van de MAR ! 
Om de MAR te contacteren, indien u meer info wenst of met ons wil samenwerken, zend ons een e-mail
Bezoek ons ook op onze website 

U vindt volgende rubrieken op deze webpagina:

"In 't nieuws..."

1. Projecten 
        
Akkervogelproject
        Compostproject
        Wegbermen
        Ecotuinen
        Trage wegen
        Artikels Infoblad
        Adviezen
        Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
        Overzicht van de activiteiten van de MAR
        Natuur in uw buurt
        Agenda met andere activiteiten/vormingen in uw regio

2. Verslagen
3. MilieuJaarProgramma - MjP
4. Opdracht
5. Samenstelling

Archief: u vindt ook nog vroegere info van de Beverse MAR op de verzamelsite van de Vlaamse Milieuraden:
www.milieuraad.be/Bever

  

In 't nieuws... 

•Grondverzetje nodig?
 

Let op met het ophogen van gronden
Regelmatig krijgen mensen ‘gratis’ grond aangeboden, afkomstig van infrastructuurwerken.
Dat lijkt aantrekkelijk omdat men zo laaggelegen, minder productieve delen van de weide kan ophogen voor een grotere en meer kwalitatieve productie. Maar soms zitten er meerdere addertjes onder het gras ...

 


Stedenbouwkundige vergunning?

Voor een ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’ dient u bij de gemeente een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen (Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening). In valleigebieden of andere kwetsbare gebieden kan een heel beperkte verhoging al als ‘aanmerkelijke reliëfwijziging’ aanzien worden.
Het decreet Integraal waterbeheer stelt dat de vergunningverlener de vergunningsaanvraag aan een watertoets dient te onderwerpen.

Volumes aangevoerde grond
Bent u niet van plan de grond aanzienlijk op te hogen of hebt u een stedenbouwkundige vergunning, maak dan de berekening hoeveel m³ grond u maximaal kunt gebruiken.


Meer info hier ...

•Dag van de Trage Weg:
verslag van de wandeling in Bever op zondag 20 oktober 2013

Met de Dag van de Trage Weg op 20 oktober was het volop feest op en rond trage wegen. 60 activiteiten, verspreid over heel Vlaanderen.
Wandelen, fietsen en wegen open maken. Met aandacht voor natuur, erfgoed, sport en verkeersveiligheid. Alles waar trage wegen voor staan, kwam aan bod in de waaier van activiteiten. Kijk op de website welke initiatieven er waren.
Afspraak was 13u op de Plaats te Bever.

Meer info op: www.tragewegen.be

We verkenden een circuit van ruim 12 km. Dit jaar werkten we samen met de vrienden van de Sportraad 

En... het drankje in het plaatselijk café smaakte naar meer.

 

In een tijdsspanne van 3 uur werd een heel circuit afgewerkt. Startpunt was de Plaats, route 100, Pontembeek, Burght, Akrenbos, Bloemendaal, Eeckhout en terug.
Waar oorspronkelijk ook een initiatie Nordic Walking was voorzien door de Sportraad, viel dit laatste weg wegens te weinig inschrijvingen. Daarom werd dan ook geopteerd om voluit de (soms modderige) boerenwegels te gebruiken. Nochtans: het sportaspect mocht er wezen. Drie uur struinen op niet al te vlakke ondergrond vergt wel wat conditie. Van die 12 km schatten de organisatoren dat er ongeveer 65% op onverharde grond bewandeld werd. Uiteraard werden de tracés zo gekozen dat het aandeel aardeweg of grasweg maximaal was.
De Milieuraad ijvert al jaren voor het herwaarderen van de officieel bestaande, maar niet altijd zichtbare buurtwegen, die soms dichtgegroeid of omgeploegd zijn. De tocht van zondag wees uit dat er toch wel erg boeiende plekjes te bezoeken zijn, waarbij het landschap op een paar kilometer afstand overschakelt van open tot half-open (waar ook hagen, struwelen of bomenplekjes aanwezig zijn.
Het trage-wegen net is bovendien ook zeer divers: een nauw asfaltwegje in Bloemendael, eenmanspaadje op route 100 of in Burght, alsook de gekende boerenwegels van Pontembeek waar tractor en kar doorkunnen, vloeien in elkaar over en hebben allen bestaansrecht.
Men is dan ook druk bezig met het inventariseren van de trage wegen. Ideaal ware dat kleine extra doorsteekjes zouden gevonden worden die de bestaande circuits met elkaar verbinden, zodat uitstapjes te voet mogelijk worden met minimum betreding van verharde banen.

Beide raden vinden dat het sportieve, culturele (houtig erfgoed), milieu met een fijnmazig trage-wegen netwerk gebaat zijn. Bovendien is een dergelijk netwerk ook in te schakelen in tal van andere kaders zoals veilig woon-school verkeer, looptrajecten,… .
Beide raden beseffen echter ook dat om het tot stand brengen van een dergelijk circuit er duidelijke afspraken moeten kunnen gemaakt worden met enerzijds de eigenaars van de verschillende weiden en akkers, het gemeentebestuur, de adviesraden en de wandelaars zelf. Enkel door rekening te houden met ieders verwachtingen en door onderling respect voor elkaars werk kan tussen de verschillende partijen een mooie samenwerking ontstaan en is een Trage Wegen netwerk mogelijk binnen de gemeente.
De beide delegaties zijn dan ook van oordeel dat de tocht voor herhaling vatbaar is, en zullen dan ook in dialoog gaan met het gemeentebestuur om samen de uitbouw en de concretisering van het trage-wegen netwerk in Bever van naderbij te bekijken.
De vele wandel- en fietsinitiatieven binnen de gemeente Bever maken duidelijk dat veel mensen acties zoals de “Trage Wegen” effectief ondersteunen, en de besturen van beide Beverse Raden hebben zondag samen duidelijk gemaakt dat dit mogelijk is.

 

•04.10.2013: Bever ondertekent het Vlaams-Brabantse klimaatengagement

 


©Provincie Vlaams-Brabant

Op vrijdag 4 oktober 2013 vond in Machelen het ondertekeningsmoment van het Vlaams-Brabantse klimaatengagement plaats.
Samen met 53 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, ondertekende ook Bever dit engagement.

 

Met deze engagementsverklaring neemt de gemeente zich voor om samen met het provinciebestuur een krachtig, actief en volgehouden klimaatbeleid te voeren. Door de engagementsverklaring geeft Bever aan nog verder te willen gaan.

Het is daarbij de bedoeling om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen.

 

Om dit te bereiken wordt verwacht dat de gemeente zal samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen, zoals burgers, bedrijven, verenigingen, sociale partners, distributienetbeheerders, de provincie.

 

U merkt het: we zullen ook u als inwoner van onze gemeente nodig hebben om hiertoe bij te dragen. We roepen u daarom nu al op om samen de schouders te zetten onder het gemeentelijke klimaatbeleid.

 •Op zondag 02 juni 2013 was het OPEN TUINENDAG in Bever

 

 

Bezoek ons op www.opentuindagbever.blogspot.be

Een paar foto's vindt u ook hier.


Kijk ook eens naar de reportage van ring-TV.
Ontdek dat het het dag was om niet te missen...

•Lente - herfst 2013: composttijd...

Compostvaten en compostbakken te koop bij de gemeente...

Als inwoner kan u een compostvat met een beluchtingstok aankopen (€ 32). Wie iets groter wil kan zich ook een compostbak aanschaffen (100x120x100 cm, ong. 1300 liter inhoud), die u zelf op een eenvoudige manier  in elkaar kan steken (€ 70).

Het vat of de bak zijn ongevoelig voor inwerking van schimmels of bacteriën. Relatief agressieve materialen die in de compost verwerkt worden (kippenmest, duivenmest) tasten de levensduur van de bak niet aan. Zo’n bak vergt dan ook geen onderhoud. De levensduur wordt geschat op minstens 10 jaar! Zet ze wel op een stevige ondergrond (minstens een paar grote tegels, want als de bak scheefzakt riskeert die op termijn zijn stevigheid te verliezen). 

 

 


Waarheen met snoeisel van bomen of hagen?
Ideaal maakt u takkenrillen of composteert u die in eigen tuin.
Hakselen bij de inwoners is ook mogelijk mits betaling. De kostprijs bedraagt € 5 (=forfait) + €10 (1ste werkman) of €7 (2de werkman) per uur (traktor en hakselaar inbegrepen).

U kan uw gazonmaaisel, snoeisel, onkruid- of plantenresten ook afleveren aan de groencontainer van Bever (op Muydt).
Openingsuren 2013: vanaf 20/03 tot 30/11
Woensdag, donderdag en vrijdag: van 13u tot 17u30;
Elke zaterdag: 10u tot 12u en van 13u tot 17u30.

Iedere inwoner dient in het bezit te zijn van een toegangsbadge.
Indien u daar nog niet over beschikt, kan u terecht op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Vragen? Gelieve contact op te nemen met de milieuambtenaar, mevrouw Myriam Vanholder – 054/51.70.85 of:
myriam.vanholder@bever-bievene.be


•2011-2013: Erosiebestrijdingsplan in Bever
Verschenen in de
pers...

Zie voor meer info in onze rubriek over
bermen•09/02/2011: Subsidies aanplant hagen en heggen voor particulieren, via RLPZ . . . 

 

Subsidies voor haag-aanplantingen worden door vele gemeenten in de regio aangeboden binnen het reglement ‘Kleine Landschaps Elementen’, een product uit de GNOP-plannen. In Bever bestaat dit jammer genoeg niet. De gemeente zou hiervoor eventueel wel een initiatief kunnen nemen om een subsidiereglement op te starten voor haar inwoners, en dit is bij voorbeeld te linken als een actie binnen de koesterburen-campagne. Het Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën kan het opstellen van zo’n reglement begeleiden.

Een alternatief is het organiseren van haagplantacties door een groepsaankoop voor (autochtoon) plantgoed te organiseren – dit gebeurt o.a. in Liedekerke, Affligem, Gooik maar ook vzw De Mark neemt hiervoor het initiatief in onze regio (telkens begin november). Dit is geen financiële ondersteuning maar promoot wel het aanplanten van hagen in de gemeente.


Verder komt het Regionaal Landschap tussen voor aanplantingen van hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten,… Voorwaarden en werkwijze vindt u hier: http://www.rlzzz.be/projecten/algemene-projectaanvragen
Belangrijk is dat het ontwerp begeleid wordt door een natuur- of landschapsmedewerker van het Regionaal Landschap. De uitvoering wordt tot 70% gesubsidieerd. Op dit ogenblik is er een wachttijd van 1 tot 2 jaar. In Bever zijn er verschillende dergelijke projecten uitgevoerd!

Landbouwbedrijven kunnen een beroep doen op de provincie, er is een landschapsplanner aangesteld die inrichtingsplannen kan ontwerpen: 
http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/voor-landbouwers-en-gemeentebesturen/advies-landschapsintegratie/index.jsp
Voor het onderhoud van hagen kunnen landbouwers (of particulieren met minstens 2ha landbouwgrond) beroep doen op de beheersovereenkomsten bij de VLM.

Er zijn dus heel wat mogelijkheden!•10/12/2010 : meer biodiversiteit aan De Rietbeemd
      
In uw streek werd bijna 6 ha extra natuurrreservaat aangekocht... zie  
Rietbeemd


•Het Vlaams Milieubeleidsplan ...
Dit voorlopig plan zette de krijtlijnen uit voor 5 jaar Vlaams milieubeleid (2011-2015).
Ga naar de definitieve  
tekst.
Milieuproblemen kennen vaak een lange geschiedenis en een hardnekkige nasleep.
De Vlaamse overheid wil de milieuproblematiek dan ook gestructureerd aanpakken, met een concreet plan. Om de vijf jaar wordt daarom een milieubeleidsplan opgemaakt dat stapsgewijs en aan de hand van doelstellingen en maatregelen het hoofd biedt aan de zeer uiteenlopende aspecten van de milieuproblematiek. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 (MINA-plan 4) was het vierde op rij en de opvolger van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2003-2007, dat verlengd en geactualiseerd werd tot en met 2010.
Opvolger moest normaal de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 worden, maar deze subsidies werden stopgezet eind 2013.


•2010: Jaar van de Biodiversiteit 


Naar aanleiding van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit organiseert het museum van Natuurwetenschappen tal van activiteiten.
Die vind je
hier .

Wat doen we voor de Beverse biodiversiteit ?

-In 2010 werkte de MAR rond 4 activiteiten: de compostmeesterwerking, een fototentoonstelling over landschappen in onze regio, beheer van een berm, en de open tuinendag. 

-In 2011 worden bepaalde activiteiten verdergezet.
We verwijzen naar: het infomoment rond de werking van de Bosgroepen, erosiebestrijding, populierenaanplant, stand tijdens de nieuwjaarsmarkt, Infoavond rond duurzame ontwikkeling en ecotuinen, lancering van "compostmeesters", organisatie van "Open Tuinen" i.s.m. VELT, bermbeheer, demonstratie van een pelletpers, lancering Trage Wegen (o.m. "route 100").

-Ook in 2012 blijft de MAR zich inzetten voor de biodiversiteit...
Op het programma staat o.m. een uilentocht, een trage-wegenwandeling, een paddenoverzetactie... (zie programma)

-2014-2019 wordt de periode waar het echter niet meer mogelijk is om nog een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het gewest. Toch blijft de MAR aandringen op een Gemeentelijk beleid ten gunste van Natuur en Milieu. Dit moet geconcretiseerd worden in een gemeentelijke lange-termijnplan: de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Nog over biodiversiteit:
de Provincie Vlaams-Brabant lanceerde de campagne "Koesterburen".
Iedere gemeente werd uitgenodigd acties te ondernemen om een aantal bedreigde planten- of diersoorten onder haar hoede te nemen.
U leest er alles over op de
webstek
Koestersoorten in Bever: zie
folder.

•Info van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
Kijk naar volgend filmpje over
paradijsplekjes in het Pajottenland.
Lees tenslotte wat "Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën" in Bever realiseert op
deze webstek.


•De gemeente Bever maakt (samen met andere Pajotse gemeenten) vanaf 2010 gebruik van kringlooppapier !
Wie dacht dat gerecycleerd papier lelijker en duurder is dan het klassiek papier heeft het goed mis.
Lees er
hier meer over...
1. Activiteiten

Akkervogelproject

 

De Gemeente Bever steunt het Akkervogelproject van Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën (RLZZZ).
Bever heeft daartoe symbolisch de Kwartel ‘geadopteerd’ als akkervogel.

 

 

-Doelstelling: het akkervogelbestand in onze gemeente behouden of waar mogelijk herstellen;

-Middelen: maatregelen bij particulieren en landbouwers waarbij akkers, weiden en open ruimte akkervogelvriendelijk worden beheerd;

-Opvolging: vragen aan vogelliefhebbers dat voor en na de maatregelen tellingen gebeuren van akkervogels (‘monitoring’);

-Bekendmaking: via gemeentelijk infoblad, website, en via happenings.

 

 

Project-info op http://www.rlzzz.be/projecten/akkervogels/akkervogels-2/

 

 

Compostproject

 

DEMOHOEK
De MAR heeft, met de steun van de Gemeente en van de Provincie, bij de groencontainer van Bever (Muydt) een demoplek ingericht met als doel de inwoners te sensibiliseren voor thuiscompostering. Er staan 2 compostbakken en een compostvat die wekelijks bijgevuld worden en onderhouden worden. We hebben eveneens infopanelen aangebracht met de belangrijkste aanwijzingen.
We hebben ook een brochure uit, met een meer uitvoerige uitleg over compostering.
De brochure vindt u hier:     Brochure compostering


VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Compostmeesters zijn vrijwilligers die in samenwerking met de gemeente het thuiscomposteren promoten.

Het werken met compostmeesters is de laatste jaren succesvol gebleken. Compostmeesters hebben reeds tienduizenden wegwijs gemaakt in het werken met een compostbak of –vat. Ze hebben als belangrijkste voordeel dat ze de afvalpreventieboodschap heel toegankelijk naar de bevolking kunnen overbrengen. De compostmeester brengt zijn verhaal in zijn eigen gemeente en taal. De impact van de zoveelste folder of sensibilisatiecampagne kunnen hier niet aan tippen.

 

De intercommunale Haviland organiseert regelmatig in samenwerking met de Vlaco de opleiding tot compostmeester.

Deelnemers aan de opleiding zijn gemotiveerde composteerders. Zij leerden reeds tijdens de compostcursus de basisprincipes van het composteren of hebben zelf ervaring opgebouwd, en hebben de gelegenheid om mee te lopen met de bestaande compostmeesterwerking om een beter beeld te krijgen van het compostmeesterschap.

  

 In het voorjaar organiseert Haviland jaarlijks, in samenwerking met Vlaco vzw (Vlaamse compostorganisatie) in verschillende gemeenten van haar werkingsgebied een cursus “thuiscomposteren in de kringlooptuin” . De cursus is toegankelijk voor iedereen die wil ontdekken hoe afval uit keuken en tuin kan omgetoverd worden tot een waardevolle bodemverbeteraar. Ook wie reeds aan thuiscomposteren doet en zijn kennis wil bijschaven is van harte welkom. De cursussen staan open voor alle inwoners uit het werkingsgebied van Haviland.
Elke cursus omvat drie lessen op drie verschillende dagen:
Les 1: Theorieles thuiscomposteren.
Les 2: Bezoek aan een demonstratieplaats.
Les 3 : Praktijk op een compostdemoplaats.

Een uiteenzetting over dit onderwerp werd door de MAR gegeven op 14.02.2010, voor BIBBEM

Wie geïnteresseerd is om in Bever te helpen in de composthoek: mail naar ons adres.
Of breng een bezoekje aan onze composthoek, iedere zaterdag van april tot en met oktober.

Meer info vindt u op de site van Vlaams-Brabant: hier.

•Op 08.03.2010 en 04.03.2010 werd een theoretische en practische uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden van compostering, compostmeesterwerking en werden er handige en leuke tips gegeven om maaisel, hakselafval, snoeihout op een creatieve manier te verwerken.
Hier vindt u een samenvatting van de uiteenzetting (hartelijk dank aan Jan Godemont, van 'CompostKracht' Vlaams-Brabant).

•Bezoek van de school van Bever.

De Basisschool van Bever (5de en 6de-jaars) hebben de composthoek bezocht op 10/05/2010, in het kader van M.O.S.
Bedoeling was een demonstratie te volgen over hoe de kringloop van de natuur ineenzit, waarom thuiscomposteren zo belangrijk is voor het behoud van het milieu, wat bodemorganismen doen, hoe je thuis / op school zelf iets kan doen...

Op de school van Akrenbos staat inmiddels reeds een compostvat.

 


 

Wegbermen- het bermdecreet in Bever

 

De MAR dringt aan op een correcte uitvoering van het Bermdecreet:

1.      In het Bermdecreet wordt opgelegd dat bermen maximaal tweemaal per jaar mogen gemaaid worden. Het bepaalt dat:

 

(i)      alle bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen, in beheer bij publiekrechtelijke rechtspersonen ecologisch beheerd moeten worden;

(ii)     het gebruik van biociden verboden is ;

(iii)    het maaien van de bermen moet gebeuren na 15/06 en 15/09 (zonder de ondergrondse plantendelen en de houtige gewassen te beschadigen, dus op 10 cm hoogte blijven);

(iv)   al het maaisel verwijderd dient te worden binnen de tien dagen na het maaien;

(v)    door de Vlaamse Minister bevoegd voor natuurbehoud mag worden afgeweken van de bepalingen in (iii);

(vi)   overtreding van dit besluit bestraft wordt overeenkomstig de artikelen 44 en 47 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

2.      Verkeersveiligheid mag geen reden zijn om het bermbesluit niet uit te voeren: gevaarlijke bochten, signalisatie en kruispunten mogen enkel gemaaid worden waar dit strikt noodzakelijk is (zie verder).

3.      De meeste van onze bermen zijn te voedselrijk, waardoor enkel woekerend gras en ruigtekruiden als berenklauw en brandnetel groeimogelijkheden hebben. Het soortenaantal is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid voedsel. Daarom is ruiming zo belangrijk: het vermijdt de constante toevoer van nutriënten via het maaisel, alsook de verstikking door dit laatste van andere plantensoorten. De esthetische waarde van een ecologisch beheerde berm kan niet onderschat worden.

4.      De ecologische waarde van goed beheerde bermen is enorm: de oppervlakte bermen in Vlaanderen is gelijkaardig aan die van alle natuurgebieden samen. Ze fungeren als verblijf- en migratieplek voor tal van nuttige insecten, reptielen en kleine zoogdieren en zijn een laatste toevluchtsoord voor tal van zeldzame en bedreigde plantensoorten.Op 03.08.2009 werd een uiteenzetting gehouden over dit onderwerp. De handouts van de presentatie vindt u hier: Presentatie Wegbermen
De MAR heeft een advies opgesteld voor het Gemeentebestuur (zie aldaar).

De Vlaamse Overheid biedt de lokale besturen een brede waaier van informatie aan m.b.t. dit onderwerp.
Hier vinden de geïnteresseerden een uitgebreide en erg praktische handleiding voor het beheer van wegbermen.

Stuur uw gegevens door naar vriend@sval.be  en zij houden u op de hoogte van alle activiteiten.


Een practisch voorbeeld dicht bij ons: Herne

Binnen het LEADERproject ‘Kyoto in het Pajottenland’ maakten agro|aanneming en Pro Natura concrete afspraken met zes Pajotse gemeenten (Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal) om de inhoud van de opzuigwagen aan te voeren bij een vergistingsinstallatie in Halle.
Of hoe we met bermmaaisel ook nog
energie kunnen opwekken...


Meer over bermen...

Het gemeentebestuur meldt dat er maatregelen zullen getroffen worden om iets te doen aan de erosieproblematiek. Traag maar zeker spoelt jaarlijks waardevolle landbouwgrond weg van akkers en bermen. Grachten en riolen slibben dicht, bermen kalven af en wegen raken bij hevige regens bedolven onder de modder.
De MAR had reeds geruime tijd aangedrongen op actie (zie Milieujaarplan, memorandum gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, vergaderingen).
We juichen het voornemen van de burgemeester toe. 

Maar er was reeds een aanzet...
Reeds enkele jaren worden enkele bermen, verspreid over Bever (ongeveer 2 km) door een onderhoudsploeg van de INL ("Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen", van de Vzw EcoNet) op een ecologische wijze beheerd. Waardevolle en mooi gelegen stukjes worden op een verantwoorde en duurzame manier gemaaid, en het maaisel wordt weggehaald. Op enkele plaatsen werden struikjes geplant. Door de beworteling wordt het afschuiven van de berm verhinderd, en na enkele jaren wordt de berm een oord waar vogels, nuttige insecten en kleine zoogdieren kunnen migreren en schuilen, wat broodnodig is om een minimum aan biodiversiteit te behouden.

En in de toekomst?
De MAR hoopt dat INL dit initiatief verder zal kunnen uitbreiden, nu de afspoeling tijdens de winter van 2010-2011 op sommige plaatsen lelijk huis gehouden heeft.
Verder zoekt de gemeente een samenwerking aan te gaan met de Provinciale diensten, en wordt er gemikt op een heus erosiebestrijdingsplan, dat de toestand in Bever op een globale manier zal aanpakken. Er zijn tal van mogelijkheden, maar mirakeloplossingen zijn er niet. Het is het samenspel van verschillende maatregelen die soelaas zal moeten brengen. De hogere overheden bieden zowel financiële als structurele steun.

Vooral preventief werken helpt...
De principes die aan de basis liggen van de beheers­maat­regelen zijn het op­bouwen van een goede bo­dem­structuur, het ver­groten van de opper­vlakte­ruw­heid van de bodem en het zoveel mogelijk bedekt houden van de bodem. Dit zijn preven­tieve maat­regelen. Het afstro­mend water dat bodem­deeltjes mee­voert zoveel mogelijk vertragen en bufferen is een symptoom­gerichte aanpak die op de akker­perce­len kan worden toege­past.

Wat kan de landbouwer doen? In een notedop:
    -Directe inzaai
    -Niet kerende bodembewerking
    -Aanleg van een aarden dam met een erosiepoel
    -Aanleg van een grasbufferstrook
    -Aanleg van een grasgang

Dergelijke ingrepen door landbouwers worden vergoed door beheersovereenkomsten !
Verdere info vindt u op de website van
LNE en van VLM.


Wat kan de gemeente doen?

Een nieuw
Provinciaal reglement ondersteunt de gemeenten financieel bij de realisatie van de geplande erosiemaatregelen. Het Vlaamse Gewest steunt reeds financieel de uitvoering van de werken uit een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan voor 75%. Daar kan de provincie nu nog maximaal 15% bij doen. Zo moet een Vlaams-Brabantse gemeente zelf nog maar 10% betalen.

 


Concreet zal de gemeente, ondersteund door een "erosiecoördinator", een erosieplan opstellen. De MAR kijkt met belangstelling uit naar de concrete uitwerking van zo'n plan. . .Ecotuinen 


Info-avond over "ecologisch tuinieren"  - 16.05.2011

Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan u denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En u haalt er zoveel uit: u tuiniert gezond, u spaart het klimaat en bent natuur- en milieuvriendelijk bezig. In onze  streken zijn ecologisch beheerde tuinen veilige havens voor bedreigde soorten.
VELT zoekt tienduizend mensen die aan de campagne willen meewerken door te "durven" tuinieren zonder pesticiden en kunstmest.

Mensen leren door informatie te verzamelen, door uit te wisselen, door zelf te doen en te ervaren. Precies daarvoor heeftt VELT op de info-avond alle ‘durvers’ samengebracht, hen relevante en unieke informatie geboden, een forum voor ontmoeting, een kans om mee te brainstormen over hoe het verder moet met de actie "Durf tuinieren zonder". Het programma was rijk en gevarieerd, de spreker Herman De Waele (VELT-Gooik) gedreven en ervaringsdeskundig. Kortom, alle kwaliteitsingrediënten voor een kwaliteitsvolle info-avond.
De informatieavond vond plaats in de Polyvalente Zaal van de Beverse Gemeenteschool Kerckhove. Een veertigtal deelnemers leerden hoe siertuin, speeltuin en moestuin op een ecologisch verantwoorde manier kon worden ingericht. Daarnaast hielden VELT-medewerkers een infostand met tal van brochures en handboeken, waaronder hét referentiewerk voor eco-tuiniers: "Ecologisch tuinieren".


Meer info vindt u
hier...


•Eco-tuinendag in Bever  - 04/05.06.2011


De eerste editie van de ecotuinendag vond plaats in juni 2010, in de tuinen van Rosario (Poreel) en Gérard Thèves (Muydt).
In juni 2011 werd het iets grootschaliger, met een heus wandel- en fietsparcours.
In 2012 houden we het rustig, maar de derde editie is gepland voor juni 2013...Trage wegen 

De MAR wenst werk te maken van de uitbouw van een Trage-Wegennetwerk in Bever.
Trage wegen: elk baantje dat voornamelijk bedoeld of geschikt is voor niet-gemotoriseerd verkeer. Bekend zijn de voet- en buurtwegen, holle wegen en jaagpaden. Maar ook herbestemde spoorwegbeddingen zijn trage wegen, een breed spectrum dus. Ecologisch interessante linten, infrastructuur die staat voor een milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit. In Bever liggen er tientallen onzichtbaar bij.
Wilt u daar zelf actief aan meewerken, of kent u mensen die daar geïnteresseerd in zouden zijn?
Zend ons dan een mailtje...

en vind meer info op:
www.tragewegen.be

Provinciaal reglement op de buurtwegen.


Waar een wil is, is een (trage) weg ?

In 2011 werd in de MAR de idee opgevat om enkele buurtwegen, die nog altijd officieel geregistreerd staan in de buurtwegenatlas, opnieuw zichtbaar te maken en dus open te stellen.
Een prima kandidaat hiervoor is “route 100”, dat vertrekt aan de school en zuidwaarts langsheen een paar velden, de voetbalvelden en de voetbalkantine loopt en uitkomt op het laatste stuk van Pontembeek (zie kaart hieronder).

De weg is echt ideaal gelegen (wat zelden het geval is), aangezien het zowel een functie zou kunnen krijgen voor plaatselijk verkeer, sport, cultuur, en milieu/natuur. Een paar argumenten waarom we gezamenlijk onze schouders zouden kunnen zetten onder dit project.
sport: een gelegenheid tot joggen of stappen, alsook voor de voetbalclub om de sporters in gesloten circuit hun looptraining te laten afwerken;
jeugd: voor de scholieren, om veilig de school te bereiken als ze op de parking van de voetbalkantine worden afgezet (veilig, en je vermijdt de files voor de schoolpoort);
cultuur: een eeuwenoude kerkwegel, vroeger gebruikt door de boeren om zich naar de kerk te begeven (het verhoogt ook de toeristische troeven van onze gemeente);
senioren: veel (iets) oudere inwoners herinneren zich maar al te goed dat ze die weg regelmatig gebruikten in hun jeugd (wat ook nu zou kunnen om de vorm erin te houden);
milieu: omdat een onverharde weg niet enkel een veilig traject is voor de natuurliefhebber, het is ook een (noodzakelijke) verbindingsweg voor dieren en kruiden aan de rand van zo’n pad;
Kortom: omdat trage wegen gewoon een ideale hefboom zijn voor een aangename omgeving…
Het is wel belangrijk de nadruk te leggen op het feit dat we ons niet fixeren op één aspect van wat hierboven beschreven staat, maar dat we het gehele plaatje in het oog moeten blijven houden.
 
 U vindt de kaart van "route 100" op volgende link van google maps !


Uiteraard kan dit voorstel tegenkanting oproepen (dit is bij ieder nieuw project zo). Mensen kunnen bezorgd zijn dat de weg er vuil en onverzorgd zou kunnen bijliggen, of dat ze gewoonweg onbewandeld zou blijven en dus de moeite niet waard is om heropend te worden, of net dat het te druk zou worden, enz… .
Tijdens de MAR-vergadering werden die argumenten op een rijtje gezet. Het blijkt dat de opengemaakte wegjes in de gemeenten van het noordelijk Pajottenland wel degelijk gebruikt worden, en nooit overlast veroorzaken. De mogelijke tegenargumenten wegen o.i. niet op tegen de voordelen van zo’n eenmansweg. Het zou een rustig tracé worden, waar je niet van je sokken gereden wordt en je de tijd kunt nemen om van het landschap te genieten. Het Regionaal Landschap heeft in Gooik ongeveer 8000 kaarten verkocht met de ligging van trage wegen aldaar. Uit zoiets blijkt dat er wel degelijk vraag is naar zo’n veldwegen door de bevolking, ook in Bever.

Dit is een unieke gelegenheid om een brokje meerwaarde te creëren in ons dorp, sport- en natuurliefhebbers te lokken, heemkundigen te boeien en de gemeente een stuk(je) veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Uit de gesprekken met alle belanghebbenden is duidelijk geworden dat je zo’n heropening niet zo maar met een “ja” of een “neen” kunt afhandelen: we moeten alle argumenten afwegen en er een antwoord op geven. 

De inrichting van voetwegen wordt zelfs op nationaal vlak aangepakt: kijk maar naar volgende reportage van het TV-nieuws.

 Artikels Infoblad

De Milieu adviesraad publiceert artikels over een aantal belangrijke activiteiten van de MAR.
Artikel gemist? Hieronder vindt u ze allemaal terug.

 


 

• afvalpreventie (NL)


 

• akkervogelproject (NL)

• "koestersoorten" 

 

 • compostering

pesticiden

 

 

 


 

 

 

Adviezen

De Milieuraad vaardigt op eigen initiatief of op  vraag van de Gemeente adviezen uit rond verschillende thema's die betrekking hebben met milieu en natuur. U vindt hier de adviezen die vanaf 2009 werden opgesteld.

2009
1.    Advies compostering:                        
Advies 2009/1 - advies opgevolgd
2.    Advies energieboekhouding:             
Advies 2009/2 - advies niet opgevolgd, geen antwoord
3.    Advies wegbermen:                          
Advies 2009/3  - advies niet opgevolgd (antwoord zie document)
4.    Advies verkaveling Poreel:               
Advies 2009/4  - advies niet opgevolgd, geen antwoord
5.    Advies voortgang MjP                    
Advies 2009/5  - advies niet opgevolgd, geen antwoord

2010
1.    Advies kringlooppapier:                     Advies 2010/1 (verslag vergadering) - advies opgevolgd
2.    Advies verkaveling Poreel:                
Advies 2010/2- advies niet opgevolgd, geen antwoord
3.    Advies duurzaamheidsambtenaar:    Advies 2010/3 (verslag vergadering 22/11/2010) -advies genoteerd, niet opgevolgd
                                
2011
1.    Advies stort Broeck                           Advies 2011/1 (verslag vergadering 04/04/2011)- advies opgevolgd maar zonder resultaat op het terrein
2.    Advies (klacht) vernietiging wilgen:    Advies 2011/2 (verslag vergadering 06/06/2011)- klacht neergelegd, geen antwoord
3.    Advies trage wegen:                            
Advies 2011/3   - advies niet opgevolgd (antwoord zie document)


2012
Visie MAR op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het GRS was tot 15.08.2009 in de fase van Openbaar Onderzoek.
In dit document (definitieve versie mei 2010
hier te downloaden) worden de krijtlijnen vastgelegd voor wonen en werken in onze gemeente.
De MAR bestudeerde dit plan en maakte een aantal opmerkingen en suggesties.

Hier vindt u de visie van de Milieuraad m.b.t. volgende onderwerpen:
    -beekvalleien
    -herbebossing
    -groenaanplant op openbare plaatsen
    -erosie
    -verkeer (fietspaden, trage wegen)

Klik op
visie MAR voor meer details.

Startnota inrichting Plaats.

Voorontwerp RUP Ter PlasbeekOverzicht van de activiteiten van de MAR


o Afval: 
- stickeractie in infoblad (regionale pers ja, folders neen) tegen ongewenste reclame in uw brievenbus. 
- Promotie thuiscompostering: opmaak folder en bouw demohoek aan de Groencontainer (Muydt) ; opstart compostmeesterwerking

o Duurzaam productgebruik 
- Verspreiding info ter beperking pesticidengebruik (zie infostand Gemeentehuis) en artikel webstek
- Deelname aan de actie "Hang het uit" i.s.m. KVLV en reizende tentoonstelling "Word schandalig duurzaam" op 25.04.2010.


o Energie: 
- info-avonden “Energiebesparing” (20.04.2009) samen met VIBE vzw (zie 
hier voor de handouts) en "samenaankoop isolatiemateriaal" (10.02.2010) 
- Deelname aan het Intergemeentelijk Overlegmoment "Windturbines in het Pajottenland", samen met Herne, Gooik, Lennik, Pepingen (24.11.2009) 
- Promotie van infodagen rond isoleren van woningen en investeringen, georganiseerd door tal van verenigingen in het Pajottenland (zie 
hier voor het programma)

o Milieu-educatie: promotie van “Milieuzorg Op School”

- Schooljaar 2008-2009
: Thema Verkeersveiligheid 

- Schooljaar 2009-2010: Thema afval
Op 28/09/2010 vond in Leuven de uitreiking van de MOS-logo's plaats voor scholen die zich het voorbije schooljaar voor milieuzorg inzetten. Tijdens het schooljaar 2008-2009 behaalde de school reeds een eerste logo voor verkeersacties en inzet rond mobiliteit. De inspanningen i.v.m. afval tijdens het schooljaar 2009-2010 werden nu ook beloond met een tweede logo. 

- Schooljaar 2010-2011:   Thema Verkeer en Afval

- Schooljaar 2011-2012 en 2012-2013: Thema Natuur


Meer info over MOS? Ga dan naar de MOS-webpagina van de gemeenteschool.


o Hinder:
steun aan en kritische bespreking van het Fuifreglement (zie advies terzake)

o Mobiliteit:
-
“Graag Traag” actie, i.s.m. de school (affiche wedstrijd)
-Project Trage Wegen


o Natuur:
- promotie ecologisch beheer van wegbermen (zie advies terzake); adoptie wegberm 
- promotie ingroening van de openbare gebouwen en plaatsen 
- promotie bomenaanplant in landbouwgebied (zie
uiteenzetting 19.12.2011)
- akkervogelproject (2009); "Koestersoorten" (2010-2013) 
- aandacht voor de natuur in het Ruimtelijk Structuurplan Bever (zie hierboven) 
- Trage wegen: samenstelling werkgroep ter herwaardering van de landweggetjes in Bever (m.i.v. alternatieve fietsroute), i.s.m. Cultuurraad.  Eenieder die zich hiervoor wil inzetten kan met ons contact opnemen ! Een eerste concreet project (zoute 100, zie aldaar) werd reeds boven het doopvont gehouden. Zie ook
uiteenzetting (MAR 10/2011). Trage wegenwandeling rond Bever 21.10.2012.
- verspreiding info rond natuurwandelingen en -evenementen in de ruime buurt (zie agenda) 
- oproep oprichting werkgroep "geboortebomen", zie 
hier voor meer info. 
- dubbeltentoonstelling (augustus 2010) "Zicht op Bever - Groetjes uit het Pajottenland" , met een terugblik op de kleine landschapselementen in onze streek, van 1900 tot nu. De MAR en de Cultuurraad schreven de inleiding van de 
catalogus
- project "Ecotuinen" (Info-avond en open tuinenweekend in Bever 05-06.06.2010 en 04-05.06.2011). Nieuwe editie voorzien juni 2013.
-Info-avond en paddenoverzet, voorzien in maart 2012 (Muydt, Bever); lessen over amfibieën gegeven in het 3de en 4de jaar van de Beverse school (Action Nature Asbl i.s.m. MAR)
-paddenoverzetactie in Bever op 17 maart 2012
-Dag van de Trage Weg: 21 oktober 2012

Bijzondere thema's tijdens de MAR-vergaderingen:
Een paar keer per jaar wordt een speciaal thema besproken over natuur en milieu, bij wijze van vorming.
Externe experts worden uitgenodigd om een bepaald onderwerp toe te lichten.
De lijst van uiteenzettingen (met links naar de handouts ervan) vindt u
hier.

  Natuur in uw buurt

          

  In dit rubriekje halen we markante stukjes natuur uit de omgeving van Bever in de belangstelling. Ook verenigingen of gebeurtenissen die op het vlak van duurzaamheid, milieu en  natuur het vermelden waard zijn worden in de schijnwerpers gezet...  1.     Kent u de Rietbeemd?

   

  Dit gebied ligt in de nog open, bebouwingsvrije vallei van de Marke, een visrijke bijrivier van de Dender. Op de heuvelflanken met prachtige vergezichten tref je her en der gemengde loofbossen aan. Je vindt er ook houtwallen, knotwilgenrijen, enkele geïsoleerde rietvelden, hier en daar een poel of een ‘dode’ arm van de oorspronkelijke Marke. Sinds een tiental jaren doen we voor het noodzakelijke beheer van onze graslanden een beroep op onze eigen kudde Galloways en Shetlandpony's. De resultaten zijn opvallend: een gemengd bloemrijk open landschap met hier en daar struiken, bomen en braamstruwelen, ideaal voor de grauwe klauwier. Een deel van de Markevallei is een Stiltegebied, waar je nauwelijks geluiden van menselijke aanwezigheid kan horen.

   

   

  OMSCHRIJVING

  Het erkende natuurreservaat 'De Rietbeemd' (Overboelare/ Moerbeke/Deux-Acren), in eigendom van de verenigingen Vogelbescherming (KBVBV) en Natuurpunt, is het enige taalgrensoverschrijdend reservaat van ons land, gelegen in de nog open, bebouwingsvrije vallei van de Marke, een visrijke bijrivier van de Dender. Sinds kort is nagenoeg de hele Markevallei door het Vlaamse en het Waalse Gewest ingetekend als 'Habitatrichtlijngebied' (Natura 2000), en een deel ervan ook als 'Stiltegebied'. Op de heuvelflanken met prachtige vergezichten tref je her en der gemengde loofbossen aan.

  BEZOEKERSCENTRUM

  Het reservaat 'De Rietbeemd' werd er gesticht in 1987 en kreeg reeds in 1989 de 'Nationale Prijs voor het Natuurpatrimonium'. Momenteel beslaat het een oppervlakte van ruim 80 hectaren, waarvan 60 in eigendom. De Vogelbescherming beschikt er over een eigen bezoekerscentrum in de schuur van de historische St. Antoonshoeve. O.a. scholen kunnen er terecht om een reservaatbezoek bv. vooraf te laten gaan door een mooie diamontage over het reservaat in de vier seizoenen. Er hangen posters van de fauna en flora van het gebied. Het centrum kan onder bepaalde voorwaarden ook gehuurd worden.

   

  EXTENSIEVE BEGRAZING

  Zelfs van op de openbare weg kan je in dit stiltegebied nog ‘geluiden der stilte’ als de zang der vogels beluisteren of ’s nachts in de ingetogen vallei de sterrenhemel bewonderen, zonder al te veel lichtvervuiling. Je kunt het dan ook gerust een 'duisternisgebied' noemen. Overdag kan je er, tussen ruim twintig verschillende soorten dagvlinders, o.m. ook onze eigen Gallowaykudde en Shetlandponeys bewonderen temidden van een gevarieerd landschap van knotwilgenrijen, hagen, houtwallen, rietvelden, prachtige geurige moerasspirearuigten, moerasgebieden, ouderwets meanderende zuivere beekjes en amfibieënpoelen. Zij worden ingezet voor de extensieve begrazing van bepaalde percelen.

   

  VOGELRIJK

  Bedenk dat dit het te respecteren leefgebied is van een hele schare vogels: Wielewaal, Buizerd, Sperwer, Wespendief, Torenvalk, Boomvalk, alle mogelijke soorten grasmussen, Sprinkhaanzanger, Porseleinhoen, Blauwborst, Geelgors, Rietgors (het logo van het reservaat), Steenuil, Kerkuil, Ransuil, Bosuil, om maar de belangrijkste te noemen. Wellicht heb je zelfs een onverwachte ontmoeting met één van onze mooiste nog overlevende wilde zoogdieren: de Vos. Ook een Hermelijntje, een Wezel of een Bunzing kan je pad kruisen, zonder de amfibieën te vergeten of de Gouden tor, de Hoornaar en de Horzelvlinder.  Steun de Rietbeemd...
  Rietbeemdreservaat koopt op 10/12/2010 bijna 6 ha gemengd loofbos!

  Grote vreugden moeten gedeeld worden!

  Zeker met degenen die het steeds weer mogelijk maken dat we natuurbescherming geen dood woord laten zijn, maar een levensnoodzakelijke realiteit.

  De Rietbeemd kan nu eenmaal financiële en morele steun van natuurliefhebbers niet missen.

  Iedereen begrijpt dat in korte tijd ruim €120.000 bijeenbrengen voor de noodzakelijke aankoop in het hart van het reservaat van een prachtig gemengd loofbos niet van een leien dakje loopt, maar wel moet lukken! Het gaat om het bos dat paalt aan het Arduinbos op de taalgrens, waar men reeds eigenaar is van een 5-tal hectaren.

  Nu heeft de Rietbeemd 4 maand om die som bijeen te brengen.

  Een aantal sympathisanten beloofden reeds hun steun, zodat de conservator de aankoop aandurfde.

  Wie een gift doet op de rekening van de LRBPO, de Vogelbescherming vzw (001-4477105-49), met vermelding 'aankoop Rietbeemdbos', kan vanaf 30 € rekenen op een belastingsattest, zodat u nagenoeg de helft van uw inbreng recupereert.

  Wie eerder wil helpen met een liefst renteloze lening tot de beloofde aankoopsubsidies werden betaald (max 2 jaar), kan contact opnemen met de conservator, en een storting doen op het 'Reservatenfonds' (443-1641921-11), met vermelding: 'renteloze lening aankoop bos'.

                  Daarnaast een overzicht van de aan te kopen en reeds aangekochte bos- en aanpalende weidepercelen.

                                                  •oranje= reeds vroeger verworven

                                                  •rood  =  huidige aankoop

                                                  •geel  =   privé-eigendom die geïntegreerd werd in het boscomplex van 10 ha, en waarvoor een voorkooprecht werd verleend. 
   

  INLICHTINGEN + INFOFOLDER:

  Godfried Merlevede, conservator

  Chapelle St. Pierre 14

  B-7864 Twee-Akren
  tel.: 068/30.01.07
  GSM: 0486/87.17.87 
  derietbeemd@hotmail.com

  http://natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/natuurgebied-rietbeemd_207.aspx

  U wilt helpen in dit reservaat? Iedere eerste woensdag van de maand verzamelen vrijwilligers om beheerswerken uit te voeren in het domein (voornamelijk van maart tot oktober).Neem contact op met de conservator om concreet af te spreken.  2.  V.z.w. De Mark

   

  V.z.w. de Mark biedt geïnteresseerden in natuur en milieu uiteenlopende buitenactiviteiten aan, en is sinds 1988 actief als natuur- en milieuvereniging in Bever, Galmaarden en Herne. De werking ligt in handen van meerdere vrijwilligers die hun ervaringen graag delen met andere natuurliefhebbers.

  Deze vereniging verzorgt ook ieder jaar de verkoop van plantgoed (hoogstam fruitbomen, struiken, inheemse bomen,...) aan gunstige prijzen in het gehele actiegebied.
  Zie  de catalogus "Vrienden van het Groene Lint" in het gemeentelijk infoblad ieder najaar.

   
  -Hof Ten Berg-

   

  -Kluysbos-

  Vzw De Mark heeft een aantal natuurgebieden in beheer, in samenwerking met Natuurpunt: Hof Ten Berg, de Kluysbos en de Markvallei (zie foto's).

  Het beheer van natuurreservaten brengt heel wat werk met zich mee. Vele handen maken echter het werk licht, en bovendien... hoe meer helpende zielen, hoe prettiger de sfeer

  De vaste werkdagen gaan altijd door, ongeacht de weersomstandigheden en duren normaliter een ganse dag, naar ieders kunnen en vermogen. Om de twee maanden voert de vereniging beheerswerken uit (zie ook agenda onderaan)

   

  Zin om de natuur te koesteren in een natuurreservaat van vzw De Mark? Om een actief steentje bij te dragen tot het beschermen en behouden van onze plaatselijke natuurparels? Kom dan eens langs tijdens onze (tweemaandelijkse) beheerswerken. Je krijgt er een direct contact met de natuur en fysieke en mentale weekendontspanning voor terug! En wie weet… misschien leer je ook een paar nuttige toepassingen voor in je eigen tuin?
  Voor iedere dag zal Vzw De Mark u uitnodigen hetzij schriftelijk, telefonisch, of mondeling. Indien je een e-mail adres hebt zouden de organisatoren het op prijs stellen er nota van te kunnen nemen (besparing op zegelkosten). Contacteer hiervoor
  nele.somers@gmail.com om de nieuwsbrief van Vzw De Mark te ontvangen.

  Vrienden, familieleden, kennissen,... steeds welkom.

  Verdere info vind je op de webstek van de vereniging:
  www.vzwdemark.be

   
  -De Markvallei-

  U wilt helpen in dit reservaat? Iedere derde zaterdag  van de maanden februari, april, juni, augustus en oktober verzamelen vrijwilligers om beheerswerken uit te voeren in het domein (zie agenda). Neem contact op met één van de contactpersonen om concreet af te spreken.

  Naast het beheer van natuurgebiedjes spant Vzw De Mark zich ook in om streekeigen beplanting te promoten:

  Ieder jaar organiseert Vzw De Mark een verkoop van struik- en boomsoorten, alsook boompjes voor kleinfruit en (hoogstammige) fruitbomen. Doel is het behoud, herstel en aanplant van hagen, houtkanten, bomenrijen, hoogstamboomgaarden en kleine bosjes (kleine landschapselementen) om zo:
  •de waarde van het landschap voor plant en dier te verhogen; 
  •de belevingswaarde van het landschap te verbeteren.

   

   

  Meer info: V.Z.W. DE MARK
  Tasseniersstraat 1, Email:
  andreprove@hotmail.com
  1570 GALMAARDEN
  Fax: 054/58.62.76
  Tel : 054/58.92.17 (tussen 18-20u)
  www.vzwdemark.be

  Wat u in de pers kon lezen over dit initiatief.

   

   

   

   

  3. "Action Nature"

   

  Deze kleine groep vrijwilligers zet zich in voor de verdediging van natuur en milieu (met name de oude steengroeven van Lessen, het Carmoisbosje en het Manhovebos van Bever). Verschillende sensibiliseringsactiviteiten (o.a. demo's in scholen, bij voorbeeld over amfibieën) alsook beheersactiviteiten en gegidste natuurwandelingen staan regelmatig op de agenda. Het secretariaat is in Bever gevestigd.
  Verdere INFO:
  Gérard THEVES
  Muydt, 7 
  1547 Bever
  Tel. 054/58.98.12
  Action.Nature@swing.be


  4. Uw knotbomen gratis geknot in Bever door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën

   

  Knotbomen – wilg, els, eik, es, populier… – zijn de groene sieraden van onze streek. Ze vormen een thuishaven voor steenuiltjes en tal van andere van vogels, insecten en planten. Knotbomen moeten elke zes tot tien jaar volledig geknot worden of de boom kan openscheuren en afsterven.
  Heeft u waardevolle knotbomen die dringend aan onderhoud toe zijn? Heeft u echter zelf niet de tijd om dit zelf te doen?
  Het RLZZZ geeft uw aanvraag door aan de groep van geoefende knotters die dit gratis voor u doen in ruil voor het dikke hout. Lees meer over het knotteam en vul het aanvraagformulier in. Zie ook op
  deze site voor meer informatie.
  Nieuw in 2012 is dat een deel van het dunne hout tot brandbare briketten zal verwerkt worden !   5. Maak kennis met "Vzw Dorp"

  Bent u geïnteresseerd in de duurzame ontwikkeling van uw regio? Dan is de volgende vereniging wellicht iets voor u.
  Bezoek uw Duurzame Ontwikkeling Regio Pajottenland op de website:
  www.Vzwdorp.eu
  Vzw DORP (Duurzame Ontwikkeling in de Regio Pajottenland) en de Milieuadviesraad Bever (MAR) organiseerden een pelletdemo op zaterdag 20 augustus (tijdens de dorpsfeesten) vanaf 13:00 uur, doorlopend op de Plaats van Bever

   Zie ook actie "Burgemeester, welk soort huisvader bent u?"


  6. Andere... (wordt vervolgd)

    

   

   (zie ook de franstalige pagina voor andere activiteiten !)

   

  Wanneer:

  Wat:

  Praktisch:

  Organisatie:

  Zaterdag 09 maart 2013

  Snoeiles hoogstamfruitbomen en klein fruit en initiatie enten van hoogstamfruitbomen

   

   

   

   

  Wanneer? 13:30u

  Samenkomst aan de Sint-Pauluskapel te Galmaarden

  Lesgever: Frans Vandenbosch

  Vzw De Mark
  Zaterdag 09 maart 2013 Bezoek aan een insectenhotel
  Mogelijkheid om eigen insectenhotels te bouwen met simpele en goedkope materialen
  14:00 u
  Hopital Notre Dame à la Rose  te Lessen
  Inlichtingen: Cindy Devacht,
  0495 34 09 69
  Action Nature
  Zondag 17 maart 2013 Denderwandeling
  Gegidste wandeling langs de Dender met bezoek aan 2 ondergelopen steengroeven, nieuwe anti-overstromingsdijk, een natuurgebied
  14:00u, Plaats Lessen
  4km
  gratis
  Asbl Action Nature
  Zaterdag 23 maart 2013 Natuurbeheer in onze reservaten

  Zin om de natuur te koesteren in een natuurreservaat van vzw De Mark? Zin om een actief steentje bij te dragen tot het beschermen en behouden van onze plaatselijke natuurparels? Interesse om mee te doen?

  Kom dan eens langs tijdens onze (tweemaandelijkse) beheerswerken! Je krijgt er een direct contact met de natuur en fysieke en mentale weekendontspanning voor terug. En wie weet… misschien leer je ook een paar nuttige toepassingen voor in je eigen tuin?

  Vzw De Mark
  Neem contact op via André (54/58.92.17)
  tussen 18u00 en 20u00
  Luc (0494/48.26.64),
  Conny (054/32.49.73) of
  Tommy (0474/44.25.11)

  Zondag 24 maart 2013 Natuurgebieden en overstromings-gebieden.
  Gegidste wandeling langs de Mark, biodiversiteit van vochtige gebieden en uitleg over de hermeandering van de Mark in Viane

  14:00u, Plaats (kerk) Twee-Akren

  5km

  gratis
  Asbl Action Nature en LRBPO

  Zondag 24 maart 2013 

  Vormsnoei van hoogstamfruitbomen

  Wanneer? van 14u00 tot 17u00

  Samenkomst aan de kerk te Waarbeke
  Lesgever: Bruno Vandewinckel

  Vzw De Mark

  Meer info bij André Prové 54/58.92.17
  tussen 18u00 en 20u00
  andreprove@hotmail.com

  Maandag 25 maart 2013     Installatievergadering Milieu-adviesraad
  2013-2018
  Agenda:
  -overzicht vorige activiteiten
  -ontwerptekst milieubeleidsplan Bever
  -Concrete afspraken Open Tuinendag 02.06
  -Varia
  19:30u, Gemeentehuis 1ste verdieping (raadszaal)
  Iedere MAR-zitting is open; iedere geïnteresseerde burger is welkom
  MarBever@Gmail.com
  Maandag 01 april 2013 Dauwwandeling Bever 07:00u : Plaats Bever Cultuurraad - Sportraad
  info@archeduc.be
  Zondag 05 mei 2013     Wandeling Carmoisbosje Bever 14:00u: Kapel Muydt n°16-24 1547 Bever action.nature@swing.be
  Zaterdag 01 juni 2013

  Poelendag

  Gegidste wandeling in natuurgebied “De Rietbeemd” en langs de Mark

  14:00u

  Onthaal Vogelreservaat De Rietbeemd (Boureng 57, Twee-Akren)

  Asbl Action Nature en LRBPO
  Zondag 02 juni 2013

  Open tuinendag

  Circuit langs 4 verschillende Beverse tuinen die opengesteld worden voor het publiek

  (route bepijld : fiets- en autolus!)
  10u-18u: Plaats Bever (tent)
  4 tuinen: €3.00
  In de tent: demomateriaal VELT - MAR
  Verkoop zaaigoed voor bijen-vriendelijke tuin
  MarBever@Gmail.com

  Zondag 02 juni
  25 jaar Rietbeemd
  Dubbele wandeling in de Markvallei
  De VMM liet in 2012 werken uitvoeren aan de Mark en de "Oude Mark" te Geraardsbergen en te Galmaarden. Kom zien wat er op het terrein veranderde ! 
  -voormiddagwandeling: 09:30 aan de Sint Pauluskapel,  Galmaarden.
  We zetten een stap in het reservaat "de Markvallei", verkennen de "Oude Mark" en maken kennis met de werken die er vorig jaar werden uitgevoerd.
  Gids: André Prové, vzw De Mark
  Uw picknick of onze mattentaarten en streekbieren kan u na 12 uur proeven op de Sint Antoonshoeve, Boureng 57 te Deux-Acren.

  -namiddagwandeling 14:00  aan de Sint Antoonshoeve, Boureng 57 te Deux-Acren. Er is een bewegwijzering naar de "Rietbeemd" vanaf de Astridlaan te Geraardsbergen.
  We doorkruisen het reservaat " de Rietbeemd" en wandelen langs de herstelde meandering van de Mark op de grens van Geraardsbergen met Deux-Acren.
  Gids : Godfried Merlevede, conservator van de Rietbeemd en Joris Capenberghs, mede-initiatiefnemer van "het Stiltegebied".

  Contact :
  -Mr . Merlevede 068 300107 of 0486 871787.
  -Mr. Prové 054 589217 tussen 18 en 20 uur.
  Voor de twee wandelingen is het dragen van laarzen wenselijk.
  Godfried Merlevede
  DE RIETBEEMD
  Tel. : 068/300107
  GSM: 0486/871787

  Zondag 09 juni 2013

  Lessense steengroeven.

  Gegidste wandeling doorheen de steengroeven van Lessen; Fauna, Flora en panorama zoals u ze nooit zou vermoeden. Aanrader!

  14:20u : Station Lessen 

  €1 per persoon

  6-7 km

  action.nature@swing.be
  Natuurpunt
   Donderdag
  14 maart,
  18 april,
  16 mei en
  13 juni 2013
  Lessenreeks boseducatie:
  -Bos om van te smullen: fairtrade producten,
  koffie, moestuintjes,... (maart)
  -Bos is leven: mijnbouw en bosontginning,
  lucht- en waterzuivering, gevaren in het
  bos, jacht,... (april)
  -Bos en gezondheid: geneeskrachtige planten
  uit Noord en Zuid, gezondheid van de bomen,... (mei)
  -Bos in het leven: natuurlijke omgeving
  rond de woning, natuurlijke bouwmaterialen,
  werken in het bos,... (juni)
  -Het bos in: een mooie uitstap in het kader van het thema bos en natuur (data nog te bepalen per provincie)
  Telkens op donderdag om 14u.
  Locatie: café Sport
  Martelarenplein 13, 3000 Leuven

  info@fedos.be

  Zaterdag 9 november " Vriend van het Groene Lint"

  Ook in 2013 krijg je de kans om hagen en bomen (inclusief fruitbomen) te
  bestellen bij vzw De Mark. De bestelbon werd in alle bussen besteld, of vraag je aan bij André Prové.

  Afhalen van de bestellingen: zaterdag 9 november

  van 10u00 tot 11u00 in Tollembeek aan de Gemeentelijke Loods in de
  Schoolstraat (achter zaal Willem Tell)

  van 11u00 tot 12u00 in Herne in de opslagplaats van de gemeente Herne.
  Geef je bestelling door voor 20 oktober (bij André Prové - versturen naar:
   
  Tassenierstraat 1 - 1570 Galmaarden of faxen naar 054/58.62.76 of mailen
  naar andreprove@hotmail.com).
  andreprove@hotmail.com
  Zondag 20 oktober 2013

  Dag van de Trage Weg

  Circuit doorheen Bever en randgemeenten waar we zoveel mogelijke stille wegen bewandelen, die door het jaar afgesloten zijn.

  13:00u Plaats Bever

  8 km
  Wandeling, en eveneens mogelijk initiatie Nordic Walking door de Sportraad

  MAR, Vzw Trage Wegen, in samenwerking met de Sportraad.

  MarBever@Gmail.com

  Maandag 28 oktober 2013 Vergadering Milieuadviesraad    
  19:30u, eerste verdieping Gemeentehuis    
  Agenda:
  -verdere bespreking startnota heraanleg Plaats
  -wat met de Trage Wegen
  -vragen m.b.t. afvalverwerking, energie
  -wat met de werking 'milieu' 2014-2019?
  -andere...
  Iedere geïnteresseerde burger is welkom, graag vooraf even melden
  Leden worden verzocht te verwittigen in geval van afwezigheid
  marbever@gmail.com
  Zondag 10 november
  2013
  BEZOEK PASSIEF HUIS
  Op stap naar een recent gebouwd passief huis in Bever. Rondleiding door de bewoners die ook zelf een groot deel van de werken realiseerden en dus met kennis van zaken praten over hun ervaringen en de bouw van deze woning. Er komt uitleg over de principes van passiefbouw en een toetsing aan de praktijk. We nemen een kijk binnen en zien zo welke technieken, isolatiematerialen en ingrepen nodig waren om tot het gewenste resultaat te komen.

  14:00-16:30u
   
  Inschrijven is verplicht.

  De kostprijs bedraagt €6,00  per persoon op rek: BE 59 6528 2275 8126, BIC: HBKA BE 22

  Hiervoor krijgt u deskundige uitleg, een uitgebreide rondleiding en aan het eind de gelegenheid na te praten, vragen te stellen en een drankje te nuttigen.

  Vermeld bij betaling: naam+passief huis.
  Na inschrijving ontvangt u verdere info.

  Een berichtje over uw inschrijving op:
  info@vzwdorp.eu

  maakt het  ook een stuk makkelijker...
  Dinsdag 03 december 2013 Vergadering Milieuadviesraad    
  19:30u, eerste verdieping Gemeentehuis   
  Agenda:
  -voorstellen BBC
  -budgetten milieu en natuur
  -voortgang startnota heraanleg Plaats Bever
  -kleine landschapselementen
  -website MAR Bever
  -Activiteiten 2014 (o.a. zwerfvuil – MOS)
  -artikel infoblad najaar 2013/voorjaar 2014
  -Bijkomende agendapunten worden op prijs gesteld …
  Iedere geïnteresseerde burger is welkom, graag vooraf even melden
  Leden worden verzocht te verwittigen in geval van afwezigheid
  marbever@gmail.com